Cjapitul prin

 

 

 

 

 

 

Obietîfs :

* Ce diseiso cuant o viodeis cualchidun pe prime volte?

- Plasê !

- Bondì !

- Mandi !

 

* E par saludâ cualchidun la matine, la sere, il daspòdimisdì, la gnot,ce diseiso?

- Bondì !

- Buinesere !

- Buinegnot !

 

* Sonin difarencis cuant saludistu un to ami o une persone che no tu as mai viodût?

 

* Sastu che l'alfabet furlan al'è difarent di chel talian?

- E je la Ç

- E je la J

 

1.0 L'arîf in Friûl

Vigji al vegn di une famee di emigrants furlan in Canadà. Graziis atune corispuindence puestâl al à cognossût Pauli, un fantàt di Buie, paesut dal côr dal Friûl di mieç, che al à invidât Vigji a cjase sô par fâj imparâ mieit il furlan e cognossi la sô cjere d'origjin.

Vigji al é rivât in Friûl, e al à di jessi presentât ae famee di Pauli

 

1 A cjase

PAULI Mame, papà, o us presenti Vigji, il gno ami canadês.

LA MARI Bondì Vigji!

VIGJI Bondì siore, bondì siôr !

  Cemût?

IL PARI Benon, graziis, e tu?

VIGJI Benon, graziis.

 

2 Ae ore di cene

IL PARI Vigji, di dulà sonin i tiei ?

VIGJI A son di S. Zorç de Richinvelde in provincie di Pordenon

LA MARI Astu ancjemò parincj uchì in Friûl ?

VIGJI O no sai

 

3 Inte cjamare di Pauli

PAULI E je rivade mê sûr !

LUZIE Bondì Vigji

VIGJI Bondì, cemût ?

LUZIE Benon, graziis, e tu ?

VIGJI Benon, graziis.

 

CEMÛT DÎLU?

Par presentâ cualchidun:

O us presenti Michêl

Chest al è Michêl

 

Par saludâ cualchidun

Bondì / Buinesere Siore

  Siôr

  Domeni/Luzie

Mandi !

Cemût? Benon, graziis

  O soi malamentri

Ariviodisi !

A doman !

 

Par di graziis a cualchidun

Graziis

Grazie

Forme formâl e informâl

In furlan la forme informâl e si fâs cu la seconde persone plurâl sicu il francês o l'inglês:

Voleiso di bevî?

Beveiso un atri pôc di vin?

 

GRAMATICHE

L'alfabet furlan (prime part)

a b c d e f g h i j l m n o p (q) r s t u v z

Par furlan al è impuartant fâ une difarence jenfri lis vocâls lungjis e chês curtis

Lis vocâls lungjis a àn l'acent dopli (^) e a àn di jessi lezudis tantche se a fossin dôs:

â > aa mâr si à di lei maar

ê > ee savê si à di lei savee

î > ii cîl si à di lei ciil

ô > oo côr si à di lei coor

û > uu gnûf si à di lei gnuuf

 

La letare Q e si dopre dome tai toponims storic, sicu AQUILEE, par esempli. In ducj i atris câs il sun talian QU in furlan a si scrîf CU:

No QUARI, ma CUARI

No QUÂL, ma CUÂL

 

La letare Ç (C cun cedilie) e je stade mitude inte grafie de lenghe furlane par riprodusî il sun ch par inglês, c sicu il cielo par talian. Cheste letare e si cjate dome prime di une A, di une O, di une U, opûr in fin di peraule:

ÇATE

ÇONC

ÇURVIEL

BURLAÇ

ma mai PURÇIT o ÇENE (che a si scrivin PURCIT e CENE)

Une piçule informazion: Cui che avés origjinis tal Friûl dilà da l'aghe, te zone di misdì (Spilimberc, San Zorç de Richinvelde, Cjasarse, fin ju a San Micjêl dal Tiliment) la Ç a si a di leile S. Tal cjapitul daspò o us dirai il parcé:

ÇATE a si scrîf cussì, ma se o voleis mantignî la fevelade dai vuestris parincj dal Friûl di là da l'aghe di misdì o podeis lezile SATE